Phần mang cá

Phần mang cá

100x magnification

Sinh học

1024x683 / 715 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, cá, mô động vật

Added to your cart.