Пурин (C₅H₄N₄)

Хетероциклично ароматично органско једињење, његови деривати су гуанин и аденин.

Пирол (C₄H₅N)

Хетероциклично ароматично органско једињење.

Берилијум дихлорид (BeCl₂)

Употребљава се у производњи берилија и као катализатор.

Изопрен (2-metilbuta-1,3-dien) (C₅H₈)

Полимеризацијом изопрена се производи синтетичка гума.

Флуороводоник (HF)

Једињење које спада међу водоникове халиде, толико је агресиван, да је у стању начети и...

Јод (I₂)

Чврста супстанца тамносиве боје, металног сјаја. При загревању сублимира. Растварањем у...

Бета-Ђфруктоза (voćni šećer) (C₆H₁₂O₆)

Фруктоза или воћни шећер је најслађи једноставан угљени хидрат.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се употребљава за производњу мравље...

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама, кофакторима, нуклеотидима...

Мрежа коцке (задаци)

Од мреже шест подударних квадрада није увек могуће саставити коцку.

Политетрафлуоретилен, тефлон (C₂F₄)n

Један од најпознатијих синтетичких полимера.

Нафтален

Најпростији полициклични ароматични угљоводик.

1,3 Бутадиен (C₄H₆)

Најједноставнији представник коњугованих диена.

Триметиламин Н(CH₃)₃

Терцијални амид, даје мирис поквареним намирницама.

Диглицин (C₄H₈N₂O₃)

Најједноставнији пептид који настаје пептидном везом из две молекуле глицина.

Глицерол (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Врста алкохола, саставни део крема и масти.

Бутан (C₄H₁₀)

Четврти у хомолошком реду алкана.

Црвени фосфор

Једна алотропска модификација фосфора.

Added to your cart.