Oblačila (21. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Trstenke (Panova piščal)

Trstenke so prastaro pihalo, sestavljeno iz različno dolgih, votlih stebel trstike.

Obcestna vas s podolgovatimi parcelami

V vaseh, ki so nastale na dnu dolin v gričevnatih pokrajinah, so hiše pogosto postavljene vzdolž ceste, za njimi pa se razprostirajo ozke in podolgovate...

Harfa

Harfa je prastaro strunsko glasbilo, brenkalo.

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Sestavljanje kocke

Sestavljanje kocke iz enotskih kock s pomočjo vzorčnih pogledov ob prostorskih predstavah razvija tudi druge zmožnosti.

Ogrska vojaška taktika (9.-10. stoletje)

Vojaki nomadskih konjeniških ljudstev so zelo učinkovito izigrali nasprotnika tako, da so se navidez ustrašili in pobegnili, nato pa obkolili nasprotnika.

Razvrščanje kvadrov

Različne vrste kvadrov bomo ponazorili s pomočjo vsakodnevnih uporabnih predmetov.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najenostavnejši nasičeni alkohol. Zelo strupena spojina, navidez zelo podobna etanolu.

Mreža kvadra (naloge)

S pomočjo animacije bomo pogledali različne mreže danega kvadra in reševali naloge.

Kalvinistični kolidž (Debrecen, Ogrska, 18. stoletje)

Ena najstarejših šol na takratnem Ogrskem, na kateri je študiralo več svetovno znanih Madžarov.

Slavolok zmage (Pariz, 1836)

Gradnja slavoloka se je končala šele po padcu Napoleona, leta 1836.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Ledenik (osnovna raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Razvrščanje geometrijskih teles 1.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Buta-1,3-dien (C₄H₆)

Najenostavnejši predstavnik konjugiranih dienov.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik.

Atletski stadion

V stadionu "kraljice športov" se odvijajo tekmovanja v številnih atletskih disciplinah.

Added to your cart.