Helikopter Oszkára Asbotha (1928)

Wzniesienie się w powietrze pierwszego helikoptera konstrukcji Oskara Asbotha w 1928 roku było kamieniem milowym w historii lotnictwa.

Edycja genomu

Edycja genomu to rodzaj inżynierii genetycznej, która wprowadza zmiany w genomie żywego organizmu. Ta animacja przedstawia jeden z najbardziej znanych...

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVI w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Imidazol ((C₃H₄N₂)

Jeden z przedstawicieli azotowych związków chemicznych, który jest istotny zarówno z punktu widzenia biologii jak i praktyki.

Chlorometan (chlorek metylu) (CH₃Cl)

Powstaje w wyniku chlorowania metanu pod wpływem światła lub podwyższonej temperatury.

Ubiory z epoki nowożytnej w Europie Zachodniej (XVII w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Kwas benzoesowy (C₆H₅COOH)

Najprostszy przedstawiciel aromatycznych kwasów karboksylowych.

Octan etylu(C₄H₈O₂)

Jeden z najważniejszych esterów, który powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego i kwasu octowego.

7 zadanie z molekułami (związki węgla z azotem)

Zadanie służące zrozumieniu zagadnień dotyczących grupowania i struktury związków organicznych zawierających azot.

Jon amonowy (NH₄⁺)

Jon amonowy jest kationem powstającym przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku.

Fluor (F₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. Zółtozielony, silnie trujący gaz o ostrym zapachu. Jednym z najbardziej znanych związków pochodnych jest teflon.

Maltoza (cukier słodowy) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem alfa-1,4 glikozydowym.

Propan (C₃H₈)

Propan jest trzecim członem szeregu homologicznego w łańcuchu alkanów normalnych.

Beta-D-ryboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbarwna substancja krystaliczna, występująca w kwasach nukleinowych, koenzymach, nukleotydach i nukleozydach.

Cykloheksan (C₆H₁₂)

Bezbarwna ciecz, dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, natomiast bardzo słabo w wodzie.

Chlorek winylu (chloroeten) (C₂H₃Cl)

Bezbarwna ciecz o ostrym, gryzącym zapachu podobnym do benzenu, monomer polistyrenu.

Brom (Br₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. W zetknięciu ze skórą powoduje groźne oparzenia.

Jon wodorotlenkowy (OH⁻)

Jon złożony, powstały z cząsteczki wody po oddaniu przez nią protonu.

Added to your cart.