Orbitale atomu wapnia

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Chemia

Etykiety

atom wapnia, wapń, orbital atomowy s, orbital atomowy p, s powłoki w tle, orbita elektronu, powłoka elektronowa, podpowłoki, nasycony, nienasycone, atomic core, elektrony walencyjne, konfiguracja gazu szlachetnego, liczba kwantowa, główna liczba kwantowa, azymutalna liczba kwantowa, płaszczyźnie węzłowej, struktura atomowa, chemia

Powiązane treści

Powstawanie cząsteczki wodoru

W cząsteczce wodoru atomy wodoru połączone są wiązaniami kowalencyjnymi.

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia dzisiejszego.

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki doświadczenia były podstawą do powstania nowego modelu atomu.

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

1 zadanie z molekułami (Wiązania chemiczne)

Zadanie służące ćwiczeniu rodzajów wiązań chemicznych.

Added to your cart.