اتان ( C₂H₆ )

عضو دوم در سری های آلکان های راست زنجیر همولوگ۔

دی کلرید بریلیم ( BeCl₂ )

در تولید بریلیم و به عنوان یک کاتالیزور مورد استفاده قرار می گیرد۔

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون مرکبی که زمانی که یک مولکول اسید فسفریک پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود۔

لباس - قرن بیست و یکم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

اسید گلوتامیک

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔

گلیسرول ( پروپان - ۱ ، ۲ ، ۳ - تریول ) ( C₃H₈O₃ )

تریول که اغلب به عنوان ماده ای برای کرم ها و پمادها استفاده می شود۔

گلیسیل گلیسین ( C₄H₈N₂O₃ )

ساده ترین پپتید، که از دو مولکول گلیسین توسط پیوند پپتید تشکیل شده است۔

لباس - اروپای غربی، قرن ۱۵

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند۔ به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد۔

هیستیدین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔

دیکلرومتان ( CH₂Cl₂ )

با واکنش متان با گاز کلر تولید می شود و به عنوان حلال استفاده می شود۔

ترئونین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔

سرین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔

فانوس دریایی

از فانوس دریایی به عنوان راهنما جهت یابی در آبهای ساحلی استفاده می شود۔

Added to your cart.