تیروزین

تیروزین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔ شامل یک حلقه آروماتیک به عنوان بخشی از زنجیره جانبی آن است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

tyrosine, Tyr, amino acid, protein, peptide, polypeptide, polar side chain, aromatic amino acid, zwitterionic structure, peptide bond, amide bond, amino acid sequence, xantoprotein, adrenaline, molecule, organic chemistry, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

نماها

زویتریون

تیروزین ( C₉H₁₁NO₃ )

جزئیات

جرم مولی: ۱۸۱/۱۹ گرم بر مول

نقطه ذوب: ۳۴۳ درجه سانتیگراد

چگالی: ۱/۴۵۶ گرم بر سانتیمتر مکعب

ویژگی ها

تیروزین یک اسید آمینه غیر ضروری است۔ می تواند توسط بدن انسان تولید شود۔ یک اسید آمینه آروماتیک است که سوزن های بی رنگ، ظریف و ابریشمی را تشکیل می دهد۔ در آب به مقدار ضعیفی محلول و در الکل و اتر نامحلول است۔

حضور آن را می توان با آزمایش زانتوپروتئیک تعیین کرد۔

پیدایش و تولید

تيروزين يک اسید آمینه پروتئین ‌زا است۔ همچنین در شکل آزاد یافت می شود۔ کازئین (یا پروتئین شیر) یک منبع غنی از آن است۔

تیروزین معمولا از طریق هیدرولیز پروتئین ها سنتز می شود۔ بیوسنتز تیروزین از فنیل آلانین حاصل می شود۔

موارد مصرف

تیروزین پیش ماده ملانین، رنگدانه موجود در پوست ما است۔ همچنین پیش ماده هورمونهای نپیام رسان عصبی نوراپی نفرین و اپی نفرین است۔ در داروسازی و مکمل های غذایی استفاده می شود۔

مدل فضا پر کن زویتریون

مولکول

مدل فضا پر کن مولکول

روايت

موارد مربوط

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند۔

Added to your cart.